top of page

Syarat Penggunaan

PENTING! SILA BACA SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN INI DENGAN TELITI KERANA TERMASUK MAKLUMAT PENTING MENGENAI HAK DAN KEWAJIPAN UNDANG-UNDANG ANDA, TERMASUK HAD KE ATAS LIABILITI KAMI KEPADA ANDA.

1. Penerimaan Terma Penggunaan ini

 

Syarat Penggunaan ini terpakai pada akses anda kepada dan penggunaan semua atau sebahagian daripada aplikasi mudah alih HELP ("Aplikasi") Gebirah atau syarikat gabungan ("Gebirah"). Dengan mengklik "Saya bersetuju" atau dengan mengakses dan/atau menggunakan Aplikasi ini dan/atau mana-mana Perkhidmatan (seperti yang ditakrifkan di bawah dalam Bahagian 3), anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Penggunaan ini dan semua terma yang digabungkan dengan rujukan. Jika anda tidak bersetuju dengan Syarat Penggunaan ini, sila jangan gunakan Aplikasi dan Perkhidmatan ini.

Terma Penggunaan ini akan berkuat kuasa apabila anda menerima dan bersetuju dengannya (sama ada dengan mengklik "Saya setuju" atau apabila anda mula-mula mengakses Aplikasi ini dan/atau menggunakan mana-mana Perkhidmatan).

Seperti yang digunakan sepanjang Aplikasi ini dan Syarat Penggunaan ini, istilah "Gebirah" dan istilah seperti "syarikat," "entiti undang-undang," "perbadanan," "kami," "kami" dan "kami" boleh merujuk kepada Gebirah , atau satu atau lebih atau semua syarikat berkaitan Gebirah dan/atau sekutu. Kesemua istilah ini digunakan untuk kemudahan sahaja dan tidak dimaksudkan sebagai sebutan tepat bagi mana-mana syarikat yang berasingan, yang masing-masing menguruskan hal ehwalnya sendiri.

Gebirah berhak untuk mengubah suai, mengemas kini, menggantikan atau menukar mana-mana atau semua Terma Penggunaan ini atau polisinya yang berkaitan dengan Perkhidmatan pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa, dengan menyiarkan versi yang dikemas kini atau disemak di URL ini. Sebarang pengubahsuaian, kemas kini, penggantian atau perubahan kepada Syarat Penggunaan atau mana-mana dasar yang berkaitan dengan Perkhidmatan hendaklah berkuat kuasa apabila menyiarkan versi yang dikemas kini atau disemak. Walaupun Gebirah akan berusaha untuk menyerlahkan kemas kini material atau perubahan kepada Syarat Penggunaan ini, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak Terma Penggunaan ini dengan kerap untuk memastikan anda mengetahui terma terkini kerana ia akan mengikat anda dan penggunaan Aplikasi oleh anda. dan Perkhidmatan. Penggunaan berterusan anda, atau akses kepada, Aplikasi dan/atau Perkhidmatan akan dianggap sebagai persetujuan dan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut. Jika anda tidak bersetuju dengan sebarang kemas kini atau perubahan, anda mesti segera berhenti menggunakan dan mengakses Aplikasi dan Perkhidmatan.

Selanjutnya, Gebirah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa memperkenalkan kemas kini, penambahbaikan, perubahan atau ciri baharu kepada Aplikasi. Sebarang perubahan sedemikian atau ciri baharu yang diperkenalkan akan tertakluk kepada Syarat Penggunaan ini.


2. Pendaftaran Akaun

Untuk mengakses dan menggunakan Aplikasi dan Perkhidmatan, anda mesti menyediakan dan mendaftar akaun pengguna (“Akaun”) dengan Aplikasi. Anda dikehendaki memberikan nama penuh anda dan alamat e-mel yang sah untuk mendaftarkan Akaun dan mengesahkan bahawa anda bukan bawah umur. Gebirah boleh menghubungi anda melalui alamat e-mel yang anda berikan berkenaan dengan Aplikasi dan Perkhidmatan, dan untuk tujuan lain seperti yang dinyatakan dalam Syarat Penggunaan ini dan Pernyataan Privasi.

Anda akan dikehendaki mencalonkan kata laluan untuk melengkapkan pendaftaran Akaun anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan kata laluan selamat. Selain itu, anda mungkin dikehendaki memberikan butiran kad kredit anda untuk tujuan mendayakan kaedah pembayaran dan ciri lain yang ditawarkan melalui Aplikasi, dan butiran kad tersebut akan dipautkan ke Akaun anda.

Dengan mencipta dan mendaftarkan Akaun, anda menyatakan dan menjamin bahawa semua maklumat yang diberikan berkaitan dengan pendaftaran dan penggunaan Akaun adalah benar, tepat dan tidak mengelirukan. Anda seterusnya bersetuju bahawa:

(i) anda tidak akan mencipta lebih daripada satu Akaun untuk Permohonan;

(ii) anda tidak akan berkongsi kata laluan anda atau membenarkan mana-mana orang lain mengakses Akaun anda, atau sebaliknya melakukan apa-apa yang mungkin atau akan melanggar keselamatan Akaun anda;

(iii) anda akan memastikan semua maklumat yang diberikan oleh anda melalui Aplikasi adalah terkini dan tepat;

(iv) anda tidak akan memindahkan Akaun anda kepada mana-mana orang lain tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada Gebirah.

Anda bertanggungjawab ke atas penggunaan Akaun anda dan semua aktiviti yang dijalankan melalui Akaun, sama ada dibenarkan atau tidak dibenarkan dan mesti memaklumkan Gebirah dengan segera jika anda mengetahui sebarang penggunaan atau akses tanpa kebenaran kepada Akaun anda.

3. Perkhidmatan

Gebirah boleh menawarkan dan menyediakan perkhidmatan berikut (“Perkhidmatan”) melalui Aplikasi:

(i) perkhidmatan lokasi – menggunakan Aplikasi untuk menentukan lokasi anda dan sebarang kejadian di sekitar yang menerima penggunaan Aplikasi untuk operasinya (“Insiden”);

(ii) apa-apa perkhidmatan lain yang mungkin diperkenalkan oleh Gebirah melalui Aplikasi dari semasa ke semasa.

Selanjutnya, Gebirah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa memperkenalkan kemas kini, penambahbaikan, perubahan atau ciri baharu kepada Perkhidmatan. Sebarang perubahan sedemikian atau ciri baharu yang diperkenalkan akan tertakluk kepada Syarat Penggunaan ini.

Jika dan apabila anda menggunakan Perkhidmatan, Gebirah akan dapat mendapatkan data tentang lokasi anda melalui Aplikasi. Jika anda tidak mahu membenarkan atau mendayakan Gebirah berbuat demikian, anda harus menyahaktifkan kefungsian untuk Perkhidmatan yang berkaitan, dalam hal ini anda tidak akan dapat menggunakan Perkhidmatan tersebut.


4. Perkhidmatan Lokasi

Jika diaktifkan, fungsi perkhidmatan lokasi membolehkan Aplikasi digunakan untuk menentukan lokasi Insiden berdekatan. Jika anda berada di sekitar Insiden, Permohonan akan menunjukkan Penerangan untuk Kejadian tersebut.


5. Promosi, Tawaran dan Diskaun

Gebirah boleh dari semasa ke semasa memperkenalkan promosi atau tawaran untuk pembelian barangan dan perkhidmatannya, atau diskaun daripada harga lazim bagi barangan dan perkhidmatannya, melalui Aplikasi.

Sebarang promosi, tawaran atau diskaun sedemikian akan tertakluk kepada terma dan syarat terpakai yang ditetapkan dalam "Pemberitahuan" atau bahagian lain Aplikasi yang berkaitan (atau pautan berkaitan yang dibenamkan di dalamnya), atau bahan komunikasi atau pemasaran lain yang mungkin dikeluarkan oleh Gebirah berhubung dengannya.

Jika dan di mana Gebirah mengeluarkan bahan komunikasi atau pemasaran kepada anda melalui SMS dan/atau e-mel, anda akan dapat menarik diri daripada menerima bahan komunikasi atau pemasaran melalui pautan "Nyahlanggan" yang berkaitan atau dengan menghubungi Gebirah. Untuk bahan komunikasi atau pemasaran yang dikeluarkan oleh Gebirah melalui Aplikasi, anda boleh melumpuhkan atau menukar pilihan anda untuk menerima pemberitahuan mengenai komunikasi atau bahan pemasaran tersebut melalui fungsi Tetapan yang berkaitan pada peranti mudah alih anda. Sila ambil perhatian bahawa jika anda menarik diri daripada menerima komunikasi atau bahan pemasaran sedemikian atau pemberitahuannya, kami mungkin masih menghantar mesej berkaitan perkhidmatan kepada anda seperti resit transaksi.


6. Keselamatan Aplikasi dan Akaun

Anda dilarang daripada melanggar, atau cuba melanggar, keselamatan Aplikasi ini dan Akaun anda. Sebarang pelanggaran sedemikian boleh mengakibatkan hukuman jenayah dan/atau sivil terhadap anda. Kami akan menyiasat sebarang pelanggaran yang didakwa atau disyaki dan jika pelanggaran jenayah disyaki, kami akan bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang dalam siasatan mereka. Pelanggaran keselamatan Aplikasi atau Akaun anda termasuk tanpa had:

(i) log masuk atau cuba log masuk ke pelayan atau akaun pengguna yang anda tidak dibenarkan untuk mengakses;

(ii) mengakses data atau mengambil sebarang tindakan untuk mendapatkan data, maklumat atau perkhidmatan yang tidak dimaksudkan untuk anda atau kegunaan anda;

(iii) cuba menyiasat, mengimbas atau menguji kelemahan mana-mana sistem, rangkaian atau akaun pengguna;

(iv) mengganggu, menggodam, mengubah suai atau sebaliknya merosakkan atau melanggar langkah keselamatan atau pengesahan;

(v) memintas mana-mana sistem atau mekanisme dalam Aplikasi yang direka bentuk dan bertujuan untuk mengehadkan akses anda ke kawasan dalam, atau komponen, Aplikasi;

(vi) menghantar bahan yang mengandungi virus, kuda Trojan, cacing, bom jangka, cancelbots, perisian hasad, fail rosak atau rutin atau enjin pengaturcaraan komputer lain atau terlibat dalam tingkah laku yang boleh merosakkan, mengganggu atau sebaliknya menjejaskan atau mengganggu Aplikasi atau mana-mana pengguna kefungsian atau operasi akaun;

(vii) menggunakan Aplikasi dengan cara atau melakukan apa-apa perbuatan yang memudaratkan, atau melanggar, sistem atau keselamatan rangkaian Gebirah atau pihak ketiga, atau yang sebaliknya boleh merosakkan atau menjejaskan pelayan atau rangkaian yang digunakan oleh Aplikasi atau oleh pengguna lain Aplikasi;

(viii) mengganggu perkhidmatan kepada, atau terlibat dalam sebarang serangan penafian perkhidmatan, Aplikasi, mana-mana pengguna, hos atau rangkaian termasuk, tanpa had dengan cara membebankan atau "membanjiri," mana-mana sistem komputer.


7. Mengakses dan Menggunakan Aplikasi

Anda mengakui bahawa ketersediaan Aplikasi bergantung pada platform pihak ketiga yang anda muat turun Aplikasi (contohnya, Apple App Store atau Google Play Store). Setiap platform ini mungkin mempunyai terma dan syarat tersendiri untuk memuat turun, memasang dan menggunakan Aplikasi, dan anda bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan pematuhan terma dan syarat tersebut.

Dalam mengakses dan menggunakan Aplikasi ini, anda tidak boleh:

(i) menyiarkan, menghantar atau sebaliknya menghantar kepada atau melalui Aplikasi apa-apa bahan yang menyalahi undang-undang, melanggar, memudaratkan, mengganggu, memfitnah, mengancam, kesat, seksual yang eksplisit, perkauman, ganas, tidak bermoral, menyinggung agama, kebencian atau bahan yang tidak menyenangkan dalam apa jua bentuk, apa-apa bahan yang mengeksploitasi kanak-kanak atau invasif atau melanggar privasi orang lain atau hak lain atau apa-apa bahan yang Gebirah mengikut budi bicara mutlaknya tidak mahu disiarkan atau dihantar pada Aplikasi;

(ii) memfitnah, menyalahgunakan, mengganggu, mengintai, mengancam atau sebaliknya melanggar hak undang-undang (seperti hak privasi dan publisiti) orang lain;

(iii) memuat naik atau sebaliknya menyediakan, fail yang mengandungi imej, perisian atau bahan lain yang dilindungi oleh undang-undang harta intelek, termasuk tanpa had hak cipta, paten, reka bentuk atau undang-undang tanda dagangan dan hak kerahsiaan, publisiti dan privasi melainkan anda memiliki atau mengawal hak tersebut kepadanya atau telah menerima semua kebenaran yang diperlukan untuk melakukan perkara yang sama;

(iv) salah nyata identiti atau gabungan anda dalam apa jua cara;

(v) terlibat dalam pemasaran dalam talian yang menipu;

(vi) melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang terpakai;

(vii) menggunakan Aplikasi dengan cara yang akan melanggar Syarat Penggunaan ini atau mana-mana dasar yang disiarkan dalam bahagian “Perihal” atau bahagian lain Aplikasi; atau

(viii) membantu atau membenarkan mana-mana orang dalam melibatkan diri dalam mana-mana aktiviti yang dinyatakan di atas.

Gebirah boleh, pada bila-bila masa tanpa notis awal, menyekat, menyekat, menggantung atau melumpuhkan akses anda kepada semua atau beberapa bahagian Aplikasi atau Perkhidmatan, dan/atau mengedit atau mengalih keluar apa-apa kandungan dalam Aplikasi termasuk apa-apa bahan yang pada pendapat munasabah Gebirah boleh menimbulkan pelanggaran, atau melanggar Syarat Penggunaan ini atau mana-mana undang-undang yang terpakai, atau yang Gebirah anggap mengikut budi bicaranya mungkin menyinggung perasaan, berbahaya atau tidak menyenangkan.


8. Penyerahan Pengguna

Anda mesti berhati-hati, berakal dan membuat pertimbangan yang wajar dalam menggunakan Aplikasi. Anda bertanggungjawab untuk apa-apa bahan atau maklumat yang anda letakkan atau hantar kepada atau melalui Aplikasi. Anda bersetuju, mewakili dan menjamin bahawa apa-apa maklumat yang anda siarkan atau hantar melalui Aplikasi adalah benar, tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan ditawarkan dengan niat baik, dan bahawa anda mempunyai hak untuk menyiarkan atau menghantar maklumat tersebut. Maklumat tersebut (termasuk tanpa had, data, teks, perisian, grafik atau apa-apa bahan lain), sama ada disiarkan secara terbuka atau dihantar secara peribadi, adalah tanggungjawab anda sepenuhnya.


9. Hak Cipta

Tertakluk kepada pematuhan anda dengan Terma Penggunaan ini, Gebirah memberikan anda lesen tidak boleh dipindah milik, tidak eksklusif, tidak boleh sublesen, bebas royalti untuk memasang, melihat, menggunakan dan mengakses Aplikasi di Singapura semata-mata untuk tujuan peribadi anda yang sah (yang tidak termasuk berusaha untuk mengkomersialkan Aplikasi atau Perkhidmatan) dan seperti yang dibenarkan oleh Gebirah atau (jika berkenaan) pemberi lesen pihak ketiga kami.

Semua kandungan yang disertakan dalam Aplikasi ini, seperti teks, grafik, logo, butang, ikon, imej, klip video, klip audio dan perisian, adalah hak milik Gebirah, pembekal atau vendor kandungannya dan dilindungi oleh undang-undang negara yang berkenaan dalam setiap konteks khusus dan undang-undang hak cipta antarabangsa. Penyusunan, (pengumpulan, penyusunan dan pemasangan) semua kandungan pada Aplikasi ini adalah hak milik eksklusif Gebirah dan dilindungi oleh undang-undang negara yang terpakai dalam setiap konteks khusus dan undang-undang hak cipta antarabangsa. Tiada bahan daripada Aplikasi ini boleh disalin, diterbitkan semula, diterbitkan semula, diubah suai, disesuaikan, dimuat naik, disiarkan, dihantar, atau diedarkan dalam apa jua cara tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pemilik hak cipta. Pengubahsuaian bahan atau penggunaan bahan untuk sebarang tujuan lain adalah pelanggaran hak cipta Gebirah dan hak proprietari lain. Kebenaran bertulis terlebih dahulu untuk semua kegunaan lain bahan yang terkandung di sini, termasuk menghasilkan semula dan mengedarkan salinan, atau membingkai mana-mana bahagian Aplikasi ini di laman web lain, mesti diperoleh daripada Gebirah terlebih dahulu. Permintaan untuk kebenaran tersebut hendaklah dihantar melalui e-mel ke: tonytangebirah@gmail.com. Untuk tujuan Terma Penggunaan ini, penggunaan mana-mana bahan sedemikian pada mana-mana tapak web lain atau persekitaran komputer rangkaian adalah dilarang. Semua hak reka bentuk, pangkalan data dan kompilasi dan hak harta intelek lain, dalam setiap kes sama ada berdaftar atau tidak berdaftar, dan muhibah yang berkaitan adalah hak milik Gebirah.

Semua perisian yang digunakan atau disediakan pada Aplikasi ini adalah hak milik Gebirah atau pembekal perisiannya dan dilindungi oleh undang-undang negara yang terpakai dalam setiap konteks khusus dan undang-undang hak cipta antarabangsa. Sekiranya anda dibenarkan oleh Gebirah untuk memuat turun dan anda memuat turun perisian daripada Aplikasi, perisian, termasuk sebarang fail, imej yang digabungkan atau dijana oleh perisian, dan data yang mengiringi perisian (secara kolektif, "Perisian") dilesenkan. kepada anda melalui Gebirah tertakluk kepada sebarang syarat penggunaan yang disertakan dengan Perisian. Gebirah tidak memindahkan hak milik kepada Perisian kepada anda. Anda mungkin memiliki medium di mana Perisian direkodkan, tetapi Gebirah mengekalkan hak milik penuh dan lengkap untuk Perisian, dan semua hak harta intelek di dalamnya. Anda tidak boleh mengedarkan semula, menjual, mengubah suai, mengadaptasi, menyahkompilasi, membuat kejuruteraan terbalik, membuka atau sebaliknya mengurangkan Aplikasi atau Perisian kepada bentuk yang boleh dilihat oleh manusia, kecuali setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai dan tertakluk kepada kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Gebirah untuk aktiviti tersebut .


10. Tanda dagangan

Semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan, logo dan nama dagangan, sama ada berdaftar atau tidak berdaftar, adalah hak milik Gebirah atau syarikat lain yang dinyatakan sedemikian. Anda tidak boleh mengeluarkan semula, memuat turun atau menggunakan mana-mana tanda dagangan, tanda perkhidmatan, logo atau nama dagangan sedemikian tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pemilik yang berkenaan.


11. Penamatan

Gebirah boleh menamatkan Syarat Penggunaan ini pada bila-bila masa dengan memberikan notis bertulis 30 hari terlebih dahulu kepada alamat e-mel yang anda berikan untuk Akaun anda (seperti yang anda boleh kemas kini).

Di samping itu, Gebirah boleh serta-merta dan tanpa notis kepada anda menamatkan Terma Penggunaan ini atau menggantung atau membatalkan akses anda kepada Akaun anda dan/atau semua atau mana-mana bahagian Aplikasi dan/atau Perkhidmatan, dan menyekat akses anda selanjutnya ke Akaun anda dan /atau semua atau mana-mana bahagian Aplikasi dan/atau Perkhidmatan, jika:

(i) anda melakukan sebarang pelanggaran atau pelanggaran Terma Penggunaan ini;

(ii) anda gagal membuat sebarang bayaran yang perlu dibayar dan perlu dibayar kepada Gebirah di bawah Terma ini atau untuk Perkhidmatan; atau

(iii) anda telah menunjukkan sebarang tingkah laku (termasuk melalui tindakan atau kenyataan anda) yang menunjukkan niat anda untuk tidak mematuhi Syarat Penggunaan ini.

Selepas penamatan Terma Penggunaan ini, Gebirah berhak untuk menyahaktifkan atau memadam Akaun anda dan semua data dan kandungan yang diberikan oleh anda atau tentang anda.


12. Perisian dan Perkhidmatan Pihak Ketiga

Aplikasi mungkin mengandungi pelbagai komponen dan perkhidmatan perisian pihak ketiga. Dengan menggunakan Aplikasi, anda bersetuju dan bersetuju dengan Gebirah menggunakan komponen dan perkhidmatan perisian pihak ketiga ini. Anda juga bersetuju menerima sebarang syarat penggunaan, lesen atau dasar privasi yang berkaitan dengan komponen dan perkhidmatan perisian pihak ketiga itu. Pelanggaran syarat penggunaan, lesen atau dasar privasi tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran Syarat Penggunaan ini. Dengan menggunakan Aplikasi, anda (i) dengan jelas melepaskan Gebirah daripada sebarang dan semua liabiliti yang timbul daripada penggunaan anda terhadap mana-mana komponen atau perkhidmatan pihak ketiga yang tertanam dalam Aplikasi, dan (ii) bersetuju bahawa, berkenaan dengan komponen pihak ketiga dan perkhidmatan dan setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, Gebirah tidak bertanggungjawab ke atas cara data anda diproses.


13. Pautan

Aplikasi mungkin mengandungi pautan ke laman web atau aplikasi bukan Gebirah yang lain. Pautan ini adalah untuk kemudahan sahaja dan mungkin tidak terkini atau dikekalkan. Sesetengah laman web atau aplikasi yang dipautkan ini boleh menggunakan hak harta intelek proprietari Gebirah (seperti tanda dagangan, tanda perkhidmatan, logo dan nama dagangan) di bawah lesen daripada Gebirah. Gebirah tidak bertanggungjawab ke atas ketersediaan atau kandungan laman web ini atau untuk sebarang virus atau elemen merosakkan lain yang ditemui dalam memaut ke tapak web atau aplikasi pihak ketiga. Selain itu, menyediakan pautan ke tapak ini atau aplikasi lain tidak seharusnya ditafsirkan sebagai pengesahan atau kelulusan oleh Gebirah terhadap organisasi yang menaja tapak atau aplikasi, atau produk atau perkhidmatan mereka.


14. Isu Bidang Kuasa

Aplikasi ini dikawal dan dikendalikan oleh Gebirah dari pejabatnya di Singapura. Gebirah tidak membuat pernyataan bahawa bahan dalam Aplikasi adalah sesuai atau tersedia untuk digunakan di lokasi atau geografi lain. Mereka yang memilih untuk mengakses Aplikasi dari lokasi lain berbuat demikian atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk pematuhan undang-undang tempatan, jika dan setakat undang-undang tempatan terpakai.

Akses kepada Aplikasi ini dari bidang kuasa di mana kandungan Aplikasi ini menyalahi undang-undang atau dihukum adalah dilarang. Aplikasi dan perisian yang terkandung di dalamnya tertakluk kepada kawalan eksport Singapura. Tiada data, maklumat atau perisian daripada Aplikasi boleh dimuat turun atau sebaliknya atau dieksport semula (i) ke dalam atau kepada warganegara atau pemastautin mana-mana negara di mana Singapura mengembargo atau menyekat barangan, perkhidmatan atau teknologi; atau (ii) dilarang di bawah Akta Peraturan Import dan Eksport Singapura (Cap 272A) atau Peraturan. Dengan memuat turun atau menggunakan Aplikasi atau Perisian, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda tidak berada dalam, di bawah kawalan, atau warganegara atau pemastautin mana-mana negara sedemikian atau dalam mana-mana senarai sedemikian.


15. Penafian

Aplikasi dan Perkhidmatan disediakan dan disediakan "seadanya" dan tanpa sebarang jenis waranti sama ada nyata atau tersirat. Setakat yang dibenarkan sepenuhnya menurut undang-undang yang terpakai, Gebirah menafikan semua waranti, nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, waranti tersirat dengan kualiti yang memuaskan, kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu. Gebirah tidak menjamin bahawa akses kepada Aplikasi ini atau Perkhidmatan atau kepada fungsi yang terkandung dalam Aplikasi tidak akan terganggu atau bebas ralat, bahawa kecacatan akan diperbetulkan, atau bahawa Aplikasi ini atau pelayan yang menyediakannya adalah bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain. Gebirah tidak membuat sebarang representasi atau jaminan mengenai penggunaan atau keputusan penggunaan Aplikasi dari segi ketepatan, ketepatan, mata wang, ketersediaan, kebolehpercayaan, atau sebaliknya. Undang-undang yang terpakai mungkin tidak membenarkan pengecualian beberapa atau semua waranti tersirat, jadi setakat mana undang-undang tersebut terpakai, sebahagian atau semua pengecualian di atas mungkin tidak terpakai kepada anda.

Gebirah tidak mempunyai kewajipan untuk memantau akses anda kepada atau penggunaan Aplikasi atau Perkhidmatan tetapi mempunyai hak untuk berbuat demikian bagi tujuan memastikan pematuhan anda dengan Terma Penggunaan ini atau untuk mematuhi undang-undang yang terpakai atau perintah atau keperluan mahkamah atau agensi kerajaan.

Sesetengah ciri Aplikasi mungkin memerlukan peranti mudah alih anda mempunyai akses kepada internet dan mungkin tertakluk kepada sekatan yang dikenakan oleh rangkaian atau pembekal internet anda. Penggunaan Aplikasi atau Perkhidmatan mungkin memerlukan akses melalui rangkaian mudah alih anda, yang mungkin menyebabkan caj tambahan bergantung pada pelan pembayaran anda. Anda mengakui bahawa kesesuaian dan prestasi peranti atau akses data anda adalah tanggungjawab anda sepenuhnya.


16. Had Liabiliti

Setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai, dalam apa jua keadaan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kecuaian, Gebirah akan bertanggungjawab untuk sebarang pampasan, punitif, tidak langsung, khas atau ganti rugi berbangkit yang disebabkan oleh penggunaan, atau ketidakupayaan untuk menggunakan, Permohonan atau Perkhidmatan, walaupun Gebirah atau wakil diberi kuasa Gebirah telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Undang-undang yang terpakai mungkin tidak membenarkan pengehadan atau pengecualian liabiliti atau ganti rugi sampingan atau berbangkit, dan setakat itu pengehadan atau pengecualian di atas mungkin tidak terpakai kepada anda. Walau apa pun, jumlah liabiliti Gebirah kepada anda untuk semua kerosakan, kerugian dan sebab tindakan (sama ada dalam kontrak, tort (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kecuaian) atau sebaliknya) tidak melebihi jumlah yang anda bayar kepada Gebirah, jika ada, untuk menggunakan Aplikasi ini dan Perkhidmatan.


17. Indemniti

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan menahan Gebirah, ahli gabungannya dan mana-mana pengarah, pekerja, ejen dan kontraktor mereka tidak berbahaya daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, kerosakan, kerugian, kos (termasuk tanpa had yuran peguam yang munasabah) atau lain-lain perbelanjaan yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada atau daripada (i) pelanggaran anda terhadap Syarat Penggunaan ini; dan/atau (ii) aktiviti anda berkaitan dengan Aplikasi ini dan/atau Perkhidmatan.


18. Pendedahan; Kenyataan Produk

Aplikasi ini mengandungi maklumat mengenai produk dan perkhidmatan Gebirah dan entiti berkaitannya. Walaupun Gebirah cuba memastikan bahawa semua maklumat mengenai Aplikasi ini adalah tepat dan terkini pada masa pengeposan, semua maklumat mengenai produk dan perkhidmatan Gebirah pada Aplikasi ini tidak boleh dipercayai sebagai muktamad, muktamad, terkini atau lengkap, dan anda bersetuju untuk menghubungi Gebirah terus untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci dan dikemas kini tentang produk dan perkhidmatannya dan bukannya meletakkan sebarang pergantungan pada mana-mana maklumat produk atau perkhidmatan pada Aplikasi ini.


19. Am

Terma Penggunaan ini akan dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Singapura, tanpa memberi kesan kepada mana-mana prinsip konflik undang-undang. Dengan mengakses dan/atau menggunakan Aplikasi atau Perkhidmatan ini, anda menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Singapura. Jika mana-mana peruntukan Terma Penggunaan ini menyalahi undang-undang, tidak sah, atau atas apa-apa sebab tidak boleh dikuatkuasakan, maka peruntukan itu akan dianggap boleh dipisahkan daripada Terma Penggunaan ini dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal. Tiada pihak ketiga akan mempunyai apa-apa hak di bawah Akta Kontrak (Hak Pihak Ketiga) untuk menguatkuasakan mana-mana peruntukan Terma Penggunaan ini selain daripada penerima serah hak atau penerima pindahan yang dibenarkan. Ini adalah keseluruhan perjanjian antara pihak yang berkaitan dengan perkara di sini dan tidak boleh diubah suai kecuali secara bertulis.

Tiada kegagalan untuk melaksanakan atau kelewatan dalam melaksanakan apa-apa hak, kuasa atau remedi di bawah Syarat Penggunaan ini beroperasi sebagai penepian. Perlaksanaan tunggal atau separa atau penepian penggunaan mana-mana hak, kuasa atau remedi tidak menghalang mana-mana pelaksanaan lain atau selanjutnya untuk itu atau mana-mana hak, kuasa atau remedi yang lain. Penepian tidak sah atau mengikat pihak yang memberikan penepian itu melainkan dibuat secara bertulis.

bottom of page