top of page

Warunki korzystania

WAŻNY! PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA, PONIEWAŻ ZAWIERAJĄ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TWOICH PRAW I OBOWIĄZKÓW, W TYM OGRANICZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE.

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu

 

Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do dostępu i korzystania z całości lub części tej aplikacji mobilnej HELP („Aplikacja”) firmy Gebirah lub firmy stowarzyszonej („Gebirah”). Klikając „Zgadzam się” lub uzyskując dostęp i/lub korzystając z tej Aplikacji i/lub którejkolwiek z Usług (zgodnie z definicją poniżej w sekcji 3), wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania i wszystkich warunków włączonych przez odniesienie. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie korzystaj z tej Aplikacji i Usług.

Niniejsze Warunki użytkowania wchodzą w życie po zaakceptowaniu ich i wyrażeniu na nie zgody (przez kliknięcie „Zgadzam się” lub przy pierwszym dostępie do tej Aplikacji i/lub korzystaniu z którejkolwiek z Usług).

Używany w całej Aplikacji i niniejszych Warunkach użytkowania termin „Gebirah” oraz terminy takie jak „firma”, „osoba prawna”, „korporacja”, „nasz”, „my” i „nas” mogą odnosić się do firmy Gebirah , lub jedną lub więcej lub wszystkie powiązane korporacje i/lub podmioty stowarzyszone Gebirah. Wszystkie te terminy są używane wyłącznie dla wygody i nie mają na celu precyzyjnego określenia żadnej z odrębnych spółek, z których każda zarządza własnymi sprawami.

Firma Gebirah zastrzega sobie prawo do modyfikowania, aktualizowania, zastępowania lub zmiany dowolnego lub wszystkich niniejszych Warunków użytkowania lub zasad dotyczących Usług w dowolnym momencie i od czasu do czasu, publikując zaktualizowaną lub poprawioną wersję pod tym adresem URL. Wszelkie modyfikacje, aktualizacje, zamienniki lub zmiany Warunków użytkowania lub jakiejkolwiek polityki dotyczącej Usług wchodzą w życie po opublikowaniu zaktualizowanej lub poprawionej wersji. Chociaż Gebirah dołoży wszelkich starań, aby podkreślić istotne aktualizacje lub zmiany niniejszych Warunków użytkowania, Twoim obowiązkiem jest regularne przeglądanie niniejszych Warunków użytkowania, aby upewnić się, że znasz najnowsze warunki, ponieważ będą one wiążące dla Ciebie i Twojego korzystania z Aplikacji I usług. Dalsze korzystanie lub dostęp do Aplikacji i/lub Usług będzie uważane za zgodę i akceptację takich zmian. Jeśli nie zgadzasz się na jakąkolwiek aktualizację lub zmianę, musisz natychmiast zaprzestać korzystania i uzyskiwania dostępu do Aplikacji i Usług.

Ponadto Gebirah może w dowolnym czasie i od czasu do czasu wprowadzać aktualizacje, ulepszenia, zmiany lub nowe funkcje Aplikacji. Wszelkie takie zmiany lub wprowadzone nowe funkcje będą podlegać niniejszym Warunkom użytkowania.


2. Rejestracja Konta

Aby uzyskać dostęp i korzystać z Aplikacji i Usług, należy założyć i zarejestrować konto użytkownika („Konto”) w Aplikacji. Podanie pełnego imienia i nazwiska oraz prawidłowego adresu e-mail jest wymagane w celu zarejestrowania Konta i potwierdzenia, że nie jesteś osobą niepełnoletnią. Firma Gebirah może kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem podanego adresu e-mail w sprawie Aplikacji i Usług oraz w innych celach, o których mowa w niniejszych Warunkach użytkowania i Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Będziesz musiał podać hasło, aby zakończyć rejestrację swojego Konta. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa hasła. Ponadto możesz zostać poproszony o podanie danych swojej karty kredytowej w celu umożliwienia metody płatności i innych funkcji oferowanych za pośrednictwem Aplikacji, a takie dane karty zostaną powiązane z Twoim Kontem.

Tworząc i rejestrując Konto, oświadczasz i gwarantujesz, że wszystkie informacje podane w związku z rejestracją i korzystaniem z Konta są prawdziwe, dokładne i niewprowadzające w błąd. Ponadto zgadzasz się, że:

(i) nie utworzysz więcej niż jednego Konta dla Aplikacji;

(ii) nie udostępnisz swojego hasła ani nie zezwolisz żadnej innej osobie na dostęp do swojego Konta, ani w żaden inny sposób nie zrobisz niczego, co może lub naruszy bezpieczeństwo Twojego Konta;

(iii) będziesz aktualizować i aktualizować wszystkie informacje podane przez Ciebie za pośrednictwem Aplikacji;

(iv) nie przeniesiesz swojego Konta na inną osobę bez uprzedniej zgody Gebirah.

Ponosisz odpowiedzialność za korzystanie ze swojego Konta i wszystkie czynności wykonywane za jego pośrednictwem, zarówno autoryzowane, jak i nieautoryzowane, i musisz natychmiast powiadomić firmę Gebirah, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu lub uzyskaniu dostępu do Twojego Konta.

3. Usługi

Gebirah może oferować i świadczyć następujące usługi („Usługi”) za pośrednictwem Aplikacji:

(i) usługi lokalizacyjne – korzystanie z Aplikacji w celu ustalenia Twojej lokalizacji oraz wszelkich zdarzeń w pobliżu, które dopuszczają wykorzystanie Aplikacji do swoich działań („Incydent”);

(ii) wszelkie inne usługi, które Gebirah może od czasu do czasu wprowadzać za pośrednictwem Aplikacji.

Ponadto Gebirah może w dowolnym czasie i od czasu do czasu wprowadzać aktualizacje, ulepszenia, zmiany lub nowe funkcje do Usług. Wszelkie takie zmiany lub wprowadzone nowe funkcje będą podlegać niniejszym Warunkom użytkowania.

Jeśli i kiedy korzystasz z Usług, Gebirah będzie mogła uzyskać dane o Twojej lokalizacji za pośrednictwem Aplikacji. Jeśli nie chcesz zezwolić lub umożliwić Gebirah na to, powinieneś dezaktywować funkcjonalność odpowiednich Usług, w takim przypadku nie będziesz mógł korzystać z takich Usług.


4. Usługi lokalizacyjne

W przypadku aktywacji funkcjonalność usług lokalizacyjnych umożliwia wykorzystanie Aplikacji do określania lokalizacji pobliskich Incydentów. Jeśli znajdujesz się w pobliżu Zdarzenia, Aplikacja wyświetli Opis tego Zdarzenia.


5. Promocje, oferty i rabaty

Firma Gebirah może od czasu do czasu wprowadzać za pośrednictwem Aplikacji promocje lub oferty zakupu swoich towarów i usług lub zniżki od obowiązującej ceny swoich towarów i usług.

Wszelkie takie promocje, oferty lub rabaty będą podlegać obowiązującym warunkom określonym w „Powiadomieniach” lub innej odpowiedniej sekcji Aplikacji (lub odpowiedniego łącza w niej zawartego) lub innych komunikatach lub materiałach marketingowych, które mogą być publikowane przez firmę Gebirah w związku z tym.

Jeśli i tam, gdzie Gebirah przesyła użytkownikowi komunikaty lub materiały marketingowe za pośrednictwem wiadomości SMS i/lub e-mail, będzie można zrezygnować z otrzymywania komunikatów lub materiałów marketingowych za pośrednictwem odpowiedniego łącza „Anuluj subskrypcję” lub kontaktując się z firmą Gebirah. W przypadku komunikatów lub materiałów marketingowych wysyłanych przez Gebirah za pośrednictwem Aplikacji użytkownik może wyłączyć lub zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania powiadomień o takich komunikatach lub materiałach marketingowych za pośrednictwem odpowiedniej funkcji Ustawienia na swoim urządzeniu mobilnym. Pamiętaj, że jeśli zrezygnujesz z otrzymywania takich komunikatów lub materiałów marketingowych lub powiadomień o nich, nadal możemy wysyłać Ci wiadomości związane z usługami, takie jak potwierdzenia transakcji.


6. Bezpieczeństwo aplikacji i konta

Zabrania się naruszania lub podejmowania prób naruszenia bezpieczeństwa tej Aplikacji i Twojego Konta. Wszelkie takie naruszenia mogą skutkować sankcjami karnymi i/lub cywilnymi przeciwko Tobie. Będziemy badać wszelkie domniemane lub podejrzewane naruszenia, a jeśli istnieje podejrzenie naruszenia karnego, będziemy współpracować z organami ścigania w ich dochodzeniach. Naruszenia bezpieczeństwa Aplikacji lub Twojego Konta obejmują między innymi:

(i) logowanie się lub próba zalogowania się na serwer lub konto użytkownika, do którego nie masz uprawnień dostępu;

(ii) uzyskiwanie dostępu do danych lub podejmowanie jakichkolwiek działań w celu uzyskania danych, informacji lub usług, które nie są przeznaczone dla Ciebie lub do Twojego użytku;

(iii) próby sondowania, skanowania lub testowania luk w zabezpieczeniach dowolnego systemu, sieci lub konta użytkownika;

(iv) manipulowanie, hakowanie, modyfikowanie lub inne uszkodzenie lub naruszenie środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania;

(v) obchodzenie jakiegokolwiek systemu lub mechanizmu w Aplikacji, który został zaprojektowany i ma na celu ograniczenie dostępu użytkownika do obszarów w Aplikacji lub jej składników;

(vi) przesyłanie materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, boty kasujące, złośliwe oprogramowanie, uszkodzone pliki lub inne procedury lub silniki programowania komputerowego lub angażowanie się w działania, które mogą uszkodzić, zakłócić lub w inny sposób osłabić lub zakłócić działanie Aplikacji lub dowolnego użytkownika funkcjonalność lub działanie konta;

(vii) korzystanie z Aplikacji w sposób lub dokonywanie jakichkolwiek działań, które są szkodliwe lub naruszają systemy lub bezpieczeństwo sieci firmy Gebirah lub osoby trzeciej, lub które mogą w inny sposób uszkodzić lub osłabić serwery lub sieci używane przez Aplikację lub przez inni użytkownicy Aplikacji;

(viii) zakłócanie działania usługi lub angażowanie się w jakikolwiek atak typu „odmowa usługi” na Aplikację, dowolnego użytkownika, hosta lub sieć, w tym między innymi poprzez przeciążenie lub „zalewanie” dowolnego systemu komputerowego.


7. Dostęp i korzystanie z Aplikacji

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostępność Aplikacji zależy od platformy strony trzeciej, z której pobiera Aplikację (na przykład Apple App Store lub Google Play Store). Każda z tych platform może mieć własne warunki pobierania, instalacji i korzystania z Aplikacji, a użytkownik zgadza się, że odpowiada za zapewnienie zgodności z takimi warunkami.

Uzyskując dostęp do tej Aplikacji i korzystając z niej, nie wolno:

(i) zamieszczać, wysyłać lub w inny sposób przekazywać do Aplikacji lub za jej pośrednictwem jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, naruszających prawo, szkodliwych, napastliwych, zniesławiających, zawierających groźby, wulgarnych, wyraźnie seksualnych, rasistowskich, brutalnych, niemoralnych, obraźliwych religijnie, nienawistnych lub w inny sposób budzących zastrzeżenia, wszelkie materiały, które wykorzystują dzieci lub są inwazyjne lub naruszają prywatność lub inne prawa innej osoby, lub wszelkie materiały, których Gebirah według własnego uznania nie życzy sobie, aby były publikowane lub przesyłane w Aplikacji;

(ii) zniesławiać, wykorzystywać, nękać, prześladować, grozić lub w inny sposób naruszać prawa (takie jak prawo do prywatności i wizerunku) innych osób;

(iii) przesyłać ani w inny sposób udostępniać plików zawierających obrazy, oprogramowanie lub inne materiały chronione prawami własności intelektualnej, w tym między innymi prawami autorskimi, patentami, projektami lub znakami towarowymi oraz prawami do poufności, reklamy i prywatności, chyba że jesteś właścicielem lub kontrolujesz prawa w tym celu lub otrzymali wszelkie niezbędne do tego upoważnienia;

(iv) w jakikolwiek sposób fałszywie przedstawiać swoją tożsamość lub przynależność;

(v) angażować się w oszukańczy marketing internetowy;

(vi) naruszać jakichkolwiek obowiązujących praw lub przepisów;

(vii) korzystać z Aplikacji w sposób, który naruszałby niniejsze Warunki użytkowania lub jakiekolwiek zasady zamieszczone w sekcji „Informacje” lub inne sekcje Aplikacji; Lub

(viii) pomagać ani zezwalać jakimkolwiek osobom na angażowanie się w którąkolwiek z czynności opisanych powyżej.

Gebirah może w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia ograniczyć, zablokować, zawiesić lub uniemożliwić dostęp użytkownika do całości lub niektórych części Aplikacji lub Usług i/lub edytować lub usuwać wszelkie treści w Aplikacji, w tym wszelkie materiały, które w uzasadnionej opinii Gebirah mogą prowadzić do naruszenia lub stanowić naruszenie niniejszych Warunków użytkowania lub jakiegokolwiek obowiązującego prawa, lub które Gebirah uzna według własnego uznania za obraźliwe, szkodliwe lub budzące zastrzeżenia.


8. Zgłoszenia użytkowników

Podczas korzystania z Aplikacji należy zachować ostrożność, zdrowy rozsądek i zdrowy rozsądek. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie materiały lub informacje, które umieszczasz lub przesyłasz do Aplikacji lub za jej pośrednictwem. Zgadzasz się, oświadczasz i gwarantujesz, że wszelkie informacje, które publikujesz lub przesyłasz za pośrednictwem Aplikacji, są zgodne z prawdą, dokładne, kompletne, niewprowadzające w błąd i oferowane w dobrej wierze, oraz że masz prawo publikować lub przesyłać takie informacje. Odpowiedzialność za takie informacje (w tym między innymi dane, tekst, oprogramowanie, grafikę lub jakiekolwiek inne materiały), publikowane publicznie lub przesyłane prywatnie, spoczywa na użytkowniku.


9. Prawa autorskie

Z zastrzeżeniem przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania, firma Gebirah udziela użytkownikowi niezbywalnej, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, bezpłatnej licencji na instalację, przeglądanie, używanie i uzyskiwanie dostępu do Aplikacji w Singapurze wyłącznie do uzasadnionych celów osobistych (co wyklucza w celu komercjalizacji Aplikacji lub Usług) oraz zgodnie z upoważnieniem firmy Gebirah lub (w stosownych przypadkach) naszych zewnętrznych licencjodawców.

Wszystkie treści zawarte w tej Aplikacji, takie jak tekst, grafika, logo, przyciski, ikony, obrazy, klipy wideo, klipy audio i oprogramowanie, stanowią własność firmy Gebirah, jej dostawców treści lub sprzedawców i są chronione prawem obowiązującym w kraju w każdym konkretnym kontekście i międzynarodowym prawie autorskim. Kompilacja (gromadzenie, aranżacja i montaż) całej zawartości tej Aplikacji jest wyłączną własnością firmy Gebirah i jest chroniona prawem kraju mającym zastosowanie w każdym konkretnym kontekście oraz międzynarodowymi prawami autorskimi. Żaden materiał z tej Aplikacji nie może być kopiowany, powielany, ponownie publikowany, modyfikowany, dostosowywany, przesyłany, publikowany, transmitowany ani rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Modyfikacja materiałów lub wykorzystanie materiałów do jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie praw autorskich i innych praw własności firmy Gebirah. Należy wcześniej uzyskać od firmy Gebirah uprzednią pisemną zgodę na wszelkie inne sposoby wykorzystania zawartych tu materiałów, w tym powielanie i dystrybucję kopii lub umieszczanie dowolnej części tej Aplikacji w ramce na innej stronie internetowej. Prośbę o taką autoryzację należy kierować pocztą elektroniczną na adres: tonytangebirah@gmail.com. Dla celów niniejszych Warunków użytkowania zabronione jest korzystanie z takich materiałów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym. Wszystkie prawa do wzorów, baz danych i kompilacji oraz inne prawa własności intelektualnej, w każdym przypadku zarejestrowane lub niezarejestrowane, oraz związana z nimi wartość firmy stanowią własność firmy Gebirah.

Całe oprogramowanie używane lub udostępniane w tej Aplikacji jest własnością firmy Gebirah lub jej dostawców oprogramowania i jest chronione prawem kraju mającym zastosowanie w każdym konkretnym kontekście oraz międzynarodowymi prawami autorskimi. W przypadku zezwolenia Gebirah na pobieranie i pobierania oprogramowania z Aplikacji, oprogramowanie, w tym wszelkie pliki, obrazy włączone lub generowane przez oprogramowanie oraz dane towarzyszące oprogramowaniu (łącznie „Oprogramowanie”) są objęte licencją przez firmę Gebirah z zastrzeżeniem wszelkich warunków użytkowania towarzyszących Oprogramowaniu. Gebirah nie przenosi na użytkownika tytułu własności do Oprogramowania. Użytkownik może być właścicielem nośnika, na którym zapisano Oprogramowanie, ale firma Gebirah zachowuje pełne i kompletne prawo własności do Oprogramowania oraz wszelkie prawa własności intelektualnej do Oprogramowania. Użytkownik nie może redystrybuować, sprzedawać, modyfikować, adaptować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować ani w żaden inny sposób redukować Aplikacji lub Oprogramowania do postaci zrozumiałej dla człowieka, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez obowiązujące prawo i pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody firmy Gebirah na takie działania .


10. Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, logo i nazwy handlowe, zarejestrowane lub niezarejestrowane, są własnością firmy Gebirah lub innych firm, jeśli tak wskazano. Nie możesz powielać, pobierać ani w inny sposób wykorzystywać takich znaków towarowych, znaków usługowych, logo lub nazw handlowych bez uprzedniej pisemnej zgody ich odpowiedniego właściciela.


11. Wypowiedzenie

Gebirah może wypowiedzieć niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, przekazując pisemne powiadomienie z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail podany przez użytkownika dla jego konta (zaktualizowany przez użytkownika).

Ponadto Gebirah może natychmiast i bez powiadomienia rozwiązać niniejsze Warunki użytkowania lub zawiesić lub anulować dostęp do Konta i/lub całości lub dowolnej części Aplikacji i/lub Usług oraz ograniczyć dalszy dostęp do Konta i /lub całość lub część Aplikacji i/lub Usług, jeżeli:

(i) popełnisz jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków użytkowania;

(ii) nie dokonasz płatności należnych firmie Gebirah na mocy niniejszych Warunków lub Usług; Lub

(iii) wykazałeś jakiekolwiek zachowanie (w tym poprzez swoje działania lub oświadczenia), które wskazuje na twój zamiar nieprzestrzegania niniejszych Warunków użytkowania.

Po wygaśnięciu niniejszych Warunków użytkowania, Gebirah ma prawo dezaktywować lub usunąć Twoje Konto oraz wszelkie dane i treści dostarczone przez Ciebie lub o Tobie.


12. Oprogramowanie i usługi stron trzecich

Aplikacja może zawierać różne komponenty oprogramowania i usługi stron trzecich. Korzystając z Aplikacji, wyrażasz zgodę na używanie przez firmę Gebirah komponentów oprogramowania i usług stron trzecich. Zgadzasz się również na wszelkie obowiązujące warunki użytkowania, licencje lub polityki prywatności związane z tym komponentem oprogramowania i usługą strony trzeciej. Naruszenie tych warunków użytkowania, licencji lub zasad ochrony prywatności będzie uważane za naruszenie niniejszych Warunków użytkowania. Korzystając z Aplikacji, użytkownik (i) wyraźnie zwalnia firmę Gebirah z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez użytkownika z komponentów lub usług osób trzecich osadzonych w Aplikacji oraz (ii) zgadza się, że w odniesieniu do komponentów osób trzecich i usług i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Gebirah nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki przetwarzane są Twoje dane.


13. Linki

Aplikacja może zawierać łącza do innych witryn lub aplikacji innych niż Gebirah. Te łącza służą wyłącznie wygodzie i mogą nie być aktualne lub nieaktualne. Niektóre z tych połączonych stron internetowych lub aplikacji mogą wykorzystywać zastrzeżone prawa własności intelektualnej firmy Gebirah (takie jak znaki towarowe, znaki usługowe, logo i nazwy handlowe) na podstawie licencji udzielonej przez firmę Gebirah. Firma Gebirah nie ponosi odpowiedzialności za dostępność lub zawartość tych witryn ani za jakiekolwiek wirusy lub inne szkodliwe elementy napotkane w połączeniu z witryną lub aplikacją strony trzeciej. Ponadto udostępnianie łączy do tych witryn lub innych aplikacji nie powinno być interpretowane jako popieranie lub zatwierdzanie przez firmę Gebirah organizacji sponsorujących witryny lub aplikacje bądź ich produkty lub usługi.


14. Kwestie jurysdykcyjne

Aplikacja jest kontrolowana i obsługiwana przez Gebirah z jej biur w Singapurze. Gebirah nie gwarantuje, że materiały zawarte w Aplikacji są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach lub regionach geograficznych. Osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do Aplikacji z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeśli i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.

Dostęp do tej Aplikacji z jurysdykcji, w których zawartość tej Aplikacji jest nielegalna lub podlega karze, jest zabroniony. Aplikacja i zawarte w niej oprogramowanie podlega ponadto kontroli eksportu obowiązującej w Singapurze. Żadne dane, informacje ani oprogramowanie z Aplikacji nie mogą być pobierane lub w inny sposób reeksportowane (i) do obywatela lub rezydenta jakiegokolwiek kraju, na który Singapur nakłada embargo lub sankcje na towary, usługi lub technologię; lub (ii) zabronione na mocy singapurskiej ustawy o imporcie i eksporcie (Cap 272A) lub rozporządzeń. Pobierając lub korzystając z Aplikacji lub Oprogramowania, oświadczasz i gwarantujesz, że nie znajdujesz się, nie znajdujesz się pod kontrolą ani nie jesteś obywatelem ani rezydentem żadnego takiego kraju ani nie znajdujesz się na żadnej takiej liście.


15. Zastrzeżenie

Aplikacja i Usługi są dostarczane i udostępniane „tak jak są” i bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Gebirah odrzuca wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje zadowalającej jakości, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Gebirah nie gwarantuje, że dostęp do tej Aplikacji lub Usług lub funkcji zawartych w Aplikacji będzie nieprzerwany lub wolny od błędów, że usterki zostaną usunięte, ani że ta Aplikacja lub udostępniający ją serwer są wolne od wirusów lub inne szkodliwe składniki. Gebirah nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących użytkowania lub wyników użytkowania Aplikacji pod względem ich poprawności, dokładności, aktualności, dostępności, niezawodności ani w inny sposób. Obowiązujące prawo może nie zezwalać na wyłączenie niektórych lub wszystkich dorozumianych gwarancji, więc w zakresie, w jakim takie przepisy mają zastosowanie, niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

Gebirah nie ma obowiązku monitorowania dostępu użytkownika do Aplikacji lub Usług ani korzystania z nich, ale ma do tego prawo w celu zapewnienia przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub przestrzegania obowiązującego prawa, nakazu lub wymogu sądu lub agencja rządowa.

Niektóre funkcje Aplikacji mogą wymagać dostępu urządzenia mobilnego do Internetu i mogą podlegać ograniczeniom nałożonym przez Twoją sieć lub dostawcę Internetu. Korzystanie z Aplikacji lub Usług może wymagać dostępu za pośrednictwem Twojej sieci komórkowej, co może wiązać się z dodatkowymi opłatami w zależności od Twojego planu płatności. Przyjmujesz do wiadomości, że odpowiedzialność za przydatność i wydajność Twojego urządzenia lub dostęp do danych ponosisz wyłącznie Ty.


16. Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnych okolicznościach, w tym między innymi w przypadku zaniedbania, firma Gebirah nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody odszkodowawcze, karne, pośrednie, specjalne lub wynikowe, które wynikają z użycia lub niemożności użycia, Aplikacji lub Usług, nawet jeśli firma Gebirah lub jej upoważniony przedstawiciel zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Obowiązujące prawo może nie zezwalać na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności lub szkód przypadkowych lub wtórnych, a zatem w takim zakresie powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do użytkownika. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność firmy Gebirah wobec użytkownika za wszelkie szkody, straty i powództwa (z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym między innymi zaniedbania) lub w inny sposób) nie przekroczy kwoty zapłaconej firmie Gebirah przez użytkownika, jeśli taka istnieje, za korzystanie z tej Aplikacji i Usług.


17. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Gebirah, jej podmioty stowarzyszone oraz wszystkich jej dyrektorów, pracowników, agentów i kontrahentów przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, stratami, kosztami (w tym między innymi uzasadnionymi opłatami adwokackimi) lub innymi wydatki, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z (i) naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania; i/lub (ii) działania użytkownika w związku z tą Aplikacją i/lub Usługami.


18. Ujawnienie; Oświadczenia dotyczące produktów

Ta Aplikacja zawiera informacje o produktach i usługach firmy Gebirah i jej podmiotów powiązanych. Chociaż firma Gebirah stara się zapewnić, że wszystkie informacje zawarte w tej Aplikacji są dokładne i aktualne w momencie ich publikacji, żadne informacje dotyczące produktów i usług firmy Gebirah zawarte w tej Aplikacji nie powinny być traktowane jako ostateczne, ostateczne, aktualne lub kompletne, a użytkownik wyraża zgodę na kontakt bezpośrednio do firmy Gebirah w celu uzyskania bardziej szczegółowych i aktualnych informacji na temat jej produktów i usług zamiast polegania na jakichkolwiek informacjach o produktach lub usługach zawartych w tej Aplikacji.


19. Generał

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Singapuru, bez wpływu na jakiekolwiek zasady kolizyjne. Uzyskując dostęp i/lub korzystając z tej Aplikacji lub Usług, poddajesz się wyłącznej jurysdykcji sądów w Singapurze. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, postanowienie to zostanie uznane za odrębne od niniejszych Warunków użytkowania i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Żadna strona trzecia nie ma prawa na mocy Ustawy o umowach (prawa osób trzecich) do egzekwowania jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków użytkowania poza dozwolonym cesjonariuszem lub cesjonariuszem. Jest to cała umowa między stronami dotycząca przedmiotu niniejszej umowy i nie może być modyfikowana, chyba że na piśmie.

Żadne niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub środka zaradczego wynikającego z niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się. Pojedyncze lub częściowe skorzystanie lub zrzeczenie się wykonania jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub środka zaradczego nie wyklucza żadnego innego lub dalszego skorzystania z tego lub jakiegokolwiek innego prawa, uprawnienia lub środka zaradczego. Zrzeczenie się nie jest ważne ani wiążące dla strony udzielającej tego zrzeczenia, chyba że zostało sporządzone na piśmie.

bottom of page